top of page
Search

BUTE - SNUFF

Updated: Jul 1, 2023

BUTE-SNUFF

Bute is made from CHAMBWA - tobacco leaves moulded , dried and grounded and sieved to make Bute / Snuff . We have three types of Bute in stock steamed ( rematare ) , mbishi or rehondo ( raw ) and mudhombo . We use Bute for the removal of negative energies , uplifting of positive energies , it enhances spiritual sight ,it cures a lot of diseases , it is used for summoning during all traditional ceremonies and it strengthen the spiritual link between the living and the ancestors . We can use Bute - Snuff for bathing , steaming , snuffing , summoning our ancestors and saging . Bute - Snuff is the most important herb in our African Traditional Religion.


Bute rinogadzirwa kubva pachambwa chinodzvurwa chosefwa rimwe roshanda riri mbishi rimwe robikwa .Tine mhando nhatu dzebute ratinaro pari zvino . Tine bute mbishi ( rehondo ), rematare( rakabikwa ) nemudhombo . Bute rinodzingiswa mhepo dzakaipa , rinosimudzira mhepo dzakanaka ,rinovhura makope ,rinorapa zvirwere zvakawanda ,rinoshandiswa pamisumo yese inoitwa pachivanhu, rinosimbisa hoche koche yehomwe nemhepo nekuvhura masango . Bute rinogezwa ,rinonatirwa , rinopfungaidzirwa mumba ,rinokushwa mumba nepanze ,rinozorwa rakadaro pamutumbi uyezve rinoputwa . Gwenzi iri ndiro gwenzi guru pachivanhu rinosunungura matambudziko mazhinji ane vakawanda .


HERBAL MEDICINES INC

+447470168471

1,719 views0 comments

Recent Posts

See All

Commenti


bottom of page