top of page
Search

MASUMIRWO ANOITWA ZVISHANDISWA

Updated: Jul 1, 2023

Pamusoroi varidzi venzvimbo ino,pamusoroi verudzi(revai dupo),pamusoroi vembereko(revai dupo),pamusoroi mbuya(mai vababa-revai dupo),pamusoroi mbuya(mai vamai-revai dupo),pamusori vashavi vakachena vekumasango neve kumvura ndini (taurai zita renyu ne surname). Ndauyawo kunemi mose Midzimu yakakomba dare rangu kuti mundiyereserewo (chinoti -revai zvamuri kuda kuyereserwa zvacho) ndinokumbira kwamuri varume vakuru nevakadzi vakuru vakakomba dare rangu kuti muite mukomberanwa mupe simba ku gwenzi iri (taurai zita raro). Gwenzi iri ndichada kuzorigeza/kunatira naro rigodzinga mhepo dzakaipa rosimudzira chakanaka chakachena cherudzi rwangu. Gwenzi iri ndinoda ribvise huyanga hwese hwakaitwa pamutumbi wangu newakaipa angave mutorwa kana hama,mupenyu kana akafa. Pandichanwa ngwenzi iroro ndinokumbirisa kuti hudyiswa hwese huri mudumbu mangu ne huri muropa rangu hubviswe.


Chese chandakaitirwa newakaipa chinovhiringa chiraramo changu nhasi uno ndinoti chibvisei kuburikidza nekushandisa gwenzi irori. Mhepo dzese dzakaipa dzinoteverana neni pandigere ngadzizorodzwe pachipfungaidzira gwenzi irori pamarasha. Simbisai gwenzi iri rishande kukusha mumba nepanze kusudurudza mhepo yerima. Handina rakaipa randiri kubatira ani zvake asi kutsvaga kuponeswa kwangu. Chiitai kuti hupenyu hwangu hushanduke ndisarambe ndiri gomba remarara. Ndinodawo kusimudzirwa kusvika parunhengatenga ndigodyawo ndichipfachura. Ndinodawo musha unoita chin'ai,masango azaruke nekuyanana kwemhuri. Randanga ndichirevedzana nemi varidzi vedunhu rino,verudzi rwangu(revai dupo),vembereko(revai dupo),mbuya mai vababa(revai dupo),mbuya mai vamai(revai dupo) nevashavi vemusango nevekumvura takurai mazwi angu moendesa kuMhondoro idzowo Mhondoro dzosvitsa kuMakombwe iwo Makombwe osvitsa kuna Musiki.


NB MAZWI EMISUMO MUNOWEDZERAWO ENYU ZVINOENDERANAWO NEMI ISU TONGOPA GUIDELINE TINOTENDA👏🏿👏🏿👏🏿

HERBAL MEDICINES INC

+447470168471

56 views0 comments

Recent Posts

See All

BEADS

bottom of page