top of page

Search Results

127 items found for ""

Products (114)

View All

Blog Posts (8)

 • ACIDS / NYON'O

  ZVINORATIDZA KUTI UNE NYON'O -kurumwa rumwa , kurira kana kurwadziwa nemudumbu -chirungurira -kudzvova zvinovava -kuita seune chikafu chakagara pahuro chiri kunetsa kumedzeka -pahuro panorwadza -kuita kunge izwi rakunoshoshoma -kunhuhwa mukanwa -kumira moyo kana kurutsa -kuchaya -kushaya hanya nechekudya -kutemwa nemusoro mate achiwanda mukanwa -kunzwa kuda kuenda kuchimbuzi koshaya chinobuda -kuita tsvina yakaomarara kana diki yakaita senhoko dzembudzi ZVIKAFU ZVINO KWIDZA NYON'O -michero yakaita semaranjisi , mandimu ( citrus fruits ) -zvinanazi -zvinwiwa ( fizzy drinks ) -putugadzike yemhando ye coffee -garlic mbishi -madomasi nezvese zvino gadzirwa nemadomasi ( ketchup) -hwahwa -chikafu chakabikwa mumafuta ( fried foods ) -makwenzi anoshandiswa pakurungisa ( spices ) -chikafu chakatonhora -zvinwiwa zvekuwedzera simba ( energy drink ) ZVATINGAITE KUTI TIBATSIRIKE -idyai mabanana akaibvisa musati madya -musadye zvikafu zvese zvino kwidza nyon'o -musadye mave kunorara . Ipai dumbu nguva yekugaya chikafu musati mazorora -musadye zvekugutisa -inwai mvura yakawandisa marita maviri kana matatu pazuva -inwai kapu imwe yemvura musati madya -isai shizha re bay leaf muhusavi hwenyu rino batsira pakufifutirwa nechirungurira -torai mbatatisi mbishi ne kabhiji mbishi mozvigaya pamwe chete mozvinwa katatu pazuva mazuva matatu -inwai mhodzi mbishi dzemapopo semapiritsi nemvura mazuva matatu -fashaidzai tsangamidzi mumvura monwa se putugadzike -isai mashizha emugwavha mumvura inopisa monwa seputugadzike . HERBAL MEDICINES INC

 • BEADS

  In African Traditional Religion beads are worn on the neck , wrists , ankles , hair and waist . Beads were worn to convey specific information about the family background , clan or wealth . Beads are / were used for prayer , rituals , anti - tension devices , currency and gaming . ANKLETS ( HOMO ) Anklets are worn for medical , spiritual and ornamental purposes . Most common types of anklets are either copper or silver . Anklets can be made using nylon , plastic , leather and beads . REASONS FOR WEARING WAIST BEADS - Gauging changes in weight ie loss or gain . - A symbol of sensuality - Heritage and pride - Posture - Spiritual wellbeing - Rite of passage

 • CHIFUMURO

  Gwenzi iri rinofumura zvese zvakaipa zvingadai zvakaitwa pamutumbi wako . Gwenzi iri rinoshandiswa pagezo /natiro pakuchenura mutumbi ,rinonwiwa ( kubvisa hudyiswa ) , roiswa pamarasha sepfungaidzo yekudzinga mhepo dzakaipa . Chifumuro chinokushwa zvakare mumba / panze chakaiswa mumvura . Vane hukwati hunopepereka isai chifumuro pamunochengeterwa hukwati hwenyu . Chifumuro is a herb whose name is derived from the verb kufumura ( to expose ) . The herb exposes all unexplained illnesses or mishaps . Chifumuro can be consumed as a herbal tea or added to porridge ( mealie meal , sorghum or millet etc porridge ) to cleanse the system , can be added to your bath water to get rid of negative energy . Chifumuro can also be used for saging or steaming .

View All

Other Pages (5)

 • Contact Us | Herbalmedicinesinc

  Let's Connect Contact Us Thanks for your interest in Herbal Medicines Inc. We welcome any feedback on our website, service, and products. Please get in touch with us if you do not see a product in stock that you would like to see or for more information on any of our products. ​ We look forward to hearing from you. WhatsApp +44 (0) 7470168471 Email herbalmedicinesinc@gmail.com ​ First Name Last Name Email Message Send Thanks for submitting!

 • Traditional Herbs | Herbal Medicines Inc

  WELCOME / TIGASHIRE / SETHULE OUR GOALS: ​ To strengthen body and mind, cleanse, remove bad fortune and negative spirits using our native Zimbabwean herbs.​​ To share the sacred knowledge of plants and the teachings of the Shona culture and religion in honour of our heritage. Please do not hesitate to reach out for advice regarding any of our products or for after sale support. If you would like a particular herb/supply but you cannot find it here, please reach out and we will do our best to source it. CHINANG WA CHEDU:​​​ ​ Kusimbisa mitezo , kuchenura , kubvisa jambwa/munyama ne kusudurudza mhepo dzakaipa tichishandisa makwenzi edu ekumusha.​​ Kupanana ruzivo rwemakwenzi ne dzidziso dzepasi chigare nekuti inhaka yedu. Tinopa marairwa kune vanenge vachida kutenga makwenzi kana zvikwanisiro zvechivanhu. vane makwenzi kana zvikwanisiro zvavanoda zvisiri pachitoro chedu makasununguka kuti raira tokutumirai kubva kumusha. Vanenge vatenga tinopa marairwa emashandisirwo emakwenzi enyu. ISIZATHO SETHU: ​ Isizatho zethu kucinisa umzimba , ukhukhipha amabhadikanye lokucocha imoya imubi sisebenzisa umuthi usukha lapa ekhaya. Sinikeza olwazi kulabo bafuni kuthenga lokusebenzisa lomuthi wesinthu. Sizokunikeza olwazimaelelanao nalo muthi uthengile lemithi hiyo beyisebenziswa abantu bakhudhala lamasikho ethu. Obale mithi bazithandayo zingekhoezitholo zethu likhululekile kusilayela silithumezeke kusukha ekhaya. Kulabo bathengile sizobanikeza yimilayezo ukhuthi uzozousebenzisa kanjani leyo imithi uyithengile. ​ WE LOOK FORWARD TO RECEIVING YOUR ORDERS! ​ ​ Quick View MARONDA Price £10.00 Add to Cart Quick View GUAVA LEAVES ( POWDER ) Price £4.00 Add to Cart Quick View NHOKO DZE TSURO Price £10.00 Add to Cart Quick View SUNGANO Price £10.00 Add to Cart Quick View MARONDA Price £10.00 Add to Cart Quick View GUAVA LEAVES ( POWDER ) Price £4.00 Add to Cart Quick View NHOKO DZE TSURO Price £10.00 Add to Cart Quick View SUNGANO Price £10.00 Add to Cart Thanks for your interest in Herbal Medicines Inc. For more information on any of our products please get in touch with us on social media or using the form below. ​ We look forward to hearing from you. ​ herbalmedicinesinc@gmail.com +44 (0) 7470168471 ​ ​ Name Email Subject Message Submit Thanks for submitting! The contents of the Herbal Medicines Inc site such as text, graphics, images, and other material contained in the webinars and online lectures are for information only. The content is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis, image interpretation or treatment. Always seek the advice of your physician or other qualified health provider with any questions you may have regarding a medical condition.

 • Shipping Policy | Herbal Medicines Inc

  Payments, Returns & Shipping At Herbal Medicines Inc, we go above and beyond to provide you with the best customer service and the best quality traditional products at a fair price. We conduct business according to the same values, knowing that better service equals loyal customers. Our store policies are detailed below, please have a look and contact us if you want to learn more! ​ Payment Methods ​ We accept payments via PayPal and Square Pay. To make payments via PayPal, you do not need an account - you can use a credit or debit card to make purchases on the website via our secure PayPal link. Refunds/Returns/Replacements ​ We do our very best to provide quality products. We want our customers to be completely happy with their purchase. If you are not completely satisfied with your order, please contact us within 14 days of receiving your order and we will be happy to find a solution. Unfortunately, to guarantee quality, we will not take returns. However, we will happily replace your product for something else (subject to availability) or issue a refund (exclusive of postage and packaging). ​ Refunds will be processed within 5 working days. ​ Shipping Thank you for making a purchase with Herbal Medicines Inc, we appreciate your order. Herbal Medicines Inc ships within the UK and internationally. Please allow 1-2 business days for your order to be dispatched. All orders will be sent via Royal Mail Tracked 48. See below for a our shipping prices. ​ UK - £3.99 EU & Rest pf Europe - £5.99 USA - £9.99 Australia & Rest of the World - £9.99 If you would prefer your order to be sent using another shipping method please do not hesitate to get in touch with us and we will try to find a solution. ​ If you are a customer ordering from outside of the UK, please be aware that your order may be delayed due to international shipping delays. ​ Please do not hesitate to get in contact with a member of a team should you have any queries . Contact Us

View All
bottom of page